Aktualności

Erasmus+ wyjazdy dydaktyczne

Głównym celem wyjazdów kadry akademickiej w ramach programu Erasmus+ jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej.

Długość pobytu dydaktycznego wynosi od 2 do 5 dni, w trakcie którego należy zrealizować minimum 8 godzin dydaktycznych.

Obowiązkowy wymiar 8 godzin dydaktycznych zostanie odpowiednio zwiększony w przypadku dłuższego pobytu [8+ (8/5 x liczba dni)], który jest możliwy, ale nie wiąże się ze zwiększeniem dofinansowania.

Wysokość grantu jaki może być przyznany na wyjazd dydkatyczny uzależniony jest od długości pobytu (stawki dzienne zróżnicowane są ze względu na kraj) i przyznawany jest na maksymalnie 5 dni roboczych.

Grant na rok akademicki 2017/2018 

Każdy Wydział/Instytut dysponuje własną lista uczelni partnerskich, z którymi zostały podpisane umowy bilateralne o wymianie kadry akademickiej.

Lista uczelni partnerskich

Możliwy jest również wyjazd do uczelni zagranicznej, która jest partnerem innego Wydziału/Instytutu UWr. pod warunkiem, ze uczelnia przyjmująca (odpowiednia jej jednostka, w której kandydat na wyjazd planuje przeprowadzić zajęcia) wyrazi na to zgodę. O taka zgodę do uczelni zagranicznej zwraca się sam zainteresowany.

Grant Erasmusa na wyjazdy dydaktyczne przyznawany jest naszej Uczelni raz do roku na kolejny rok akademicki, a jego podział na poszczególne Wydziały/ Instytuty odbywa się na poziomie centralnym i jest uzależniony od stopnia wykorzystania grantu przez poszczególne jednostki UWr. w poprzednim roku akademickim.

Koordynatorzy Wydziałowi i Instytutowi Erasmusa otrzymują informacje o przyznanych miejscach od Koordynatora Uczelnianego i ogłaszają ją w swoich jednostkach. Selekcja kandydatów odbywa się wewnętrznie na poziomie Wydziału/Instytutu i jest zgodna z wewnętrznie przyjętymi przez dany Wydział/Instytut kryteriami.

Warunkiem uzyskania grantu na wyjazd dydaktyczny jest znajomość języka obcego, niezbędna do przeprowadzenia zajęć. Preferowani będą pracownicy, którzy wcześniej nie korzystali z programu.

Lista kandydatów na wyjazd w danym roku akademickim jest przekazywana do Koordynatora Uczelnianego Erasmusa (Biuro Współpracy Międzynarodowej, pok. 109).

Po zakwalifikowaniu na wyjazd kandydaci powinni dopełnić wymaganych formalności.