Aktualności

Wyjazdy w ramach umów ogólnouczelnianych

Zapraszamy wszystkich pracowników naukowych zarówno samodzielnych, jak i z tytułem doktora, do ubiegania się o wyjazd na uczelnie partnerskie w ramach podpisanych umów ogólnouczelnianych.

Wyjazdy w ramach umów umożliwiają przeprowadzenie badań naukowych, odbycie kwerendy, omówienie wspólnie przygotowywanych projektów badawczych, konferencji i publikacji.

Warunkiem wyjazdu jest złożenie w Biurze Współpracy Międzynawowej w nieprzekraczalnym terminie do 19 listopada 2018 następujących dokumentów:

  • formularza aplikacyjnego zatwierdzonego przez bezpośredniego przełożonego

FORMULARZ DO POBRANIA   prosimy wypełniać formularz na komputerze, nie odręcznie

  • potwierdzenia gotowości przyjęcia z jednostki uczelni partnerskiej odpowiadającej zakresem działalności jednostce ubiegającego się kandydata (w formie e-maila) lub potwierdzenia nawiązania kontaktu ze stroną przyjmującą (korespondencja e-mailowa),

Ponadto:

  • kopii paszportu w przypadku wyjazdów do  Rosji (strona ze zdjęciem i danymi osobowymi),
  • ubiegający się o wyjazd do Wilna kopię dowodu osobistego lub paszportu,
  • ubiegający się o wyjazd do Petersburga - dodatkowy formularz wymagany przez uczlenię partnerską:
    DODATKOWY FORMULARZ DO PETERSBURGA

 

W przypadku, gdy o wyjazd na te samą uczlenię ubiega się więcej niż 3 kandydatów z tego samego Instytutu, prosimy o przesłanie do BWM także listy rankingowej podpisanej przez Dyrektora Instytutu.

 

Wykaz umów / rok kalendarzowy 2019:

Uniwersytet im. Karola w Pradze

Wyjazdy na okres 1-2 tygodni

10-15 miejsc

Uniwersytet im. Masaryka w Brnie

Wyjazdy na okres 5 dni

15 miejsc

(Uczelnia przyjmująca pokrywa koszt zakwaterowania

wyłącznie w dni robocze od pon do pt)

Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie

Wyjazdy na 1-2 tygodnie

15 miejsc

Uczelnia pokrywa koszt zakwaterowania, ale nie wypłaca diet w gotówce (gość otrzymuje kupony do stołówki uniwersyteckiej na śniadania i obiady)

Uniwersytet Państwowy w Zaporożu

Wyjazd na okres 1-2 tygodni

5 miejsc

Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Akademia Edukacji w Wilnie (dawniej Litewski Uniwersytet Edukologiczny)

Wyjazd na okres 1-2 tygodni

10 miejsc

Uniwersytet Ruhr Bochum Wyjazd na okres 1-4 tygodni

10 miejsc

Państwowy Uniwersytet Petersburski

Wyjazd na okres 7-10 dni

15 miejsc

Uniwersytet Pedagogiczny w Tomsku

Wyjazd na okres 1-3 tygodni

10 miejsc

 

POZOSTAŁE UCZELNIE - wg indywidualnych ustaleń. Chęć wyjazdu należy zgłosić w BWM i warunki zostaną uzgodnioze z uczelnią partnerską. Listę wszystkich umów można znaleźć tutaj.

WARUNKI FINANSOWE

W wymianie osobowej w ramach wyżej wymienionych umów obowiązuje następująca zasada przyjęta przy rozliczaniu kosztów:

uczelnia wysyłająca dofinansowuje koszty podróży według stawki oraz pokrywa koszt jednej diety podróżnej (nie przysługuje w przypadku podróży samochodem), uczelnia przyjmująca pokrywa koszty zakwaterowania i utrzymania.

Wyjątek od tej zasady stanowi umowa z Uniwersytetem Ruhry w Bochum, który wypłaca diety w wysokości 50 Euro dziennie (w przypadku pobytu powyżej 20 dni 800 Euro na cały pobyt), ale nie pokrywa kosztów zakwaterowania oraz umowa z Tomskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym, który nie wypłaca diet.

Natomiast ucniwersytety we Lwowie i Zporożu nie wypłacają gotówki, ale zapewniają wyżywienie na stołówkach uniwersyteckich (śniadania i obiady).

Wszelkich dodatkowych  informacji dotyczących wyjazdów udziela Urszula Broda urszula.broda@uwr.edu.pl oraz Agata Nowak agata.nowak@uwr.edu.pl

Termin składania dokumentów upływa z dniem 19.11.2018 roku.

Po otrzymaniu akceptacji z uniwersytetu partnerskiego dla uprzednio zgłoszonych przez BWM kandydatów, osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o terminie składania wniosków o wyrażenie zgody na podróż służbową.

ROZLICZENIE

Po powrocie należy przedstawić w Biurze Współracy Międzynarodowej podpisane potwierdzenie odbycia stażu naukowego (do pobrania) i rozliczyć delegację.